Статут » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Укpaїнcькe товариство клітинної біології

 

Завантажити Статут.

 

СТАТУТ
Bceyкpaїнcькoї гpoмaдcькoї opгaнiзaцiї
“УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ”
(нова редакція)
код ЄДРПОУ – 33358917

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство клітинної біології» (далі – Товариство) є добровільною і самоврядною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує науковців, викладачів, аспірантів та інших громадян України для задоволення їх спільних інтересів в галузі клітинної, клітинної молекулярної біології, біотехнології та в суміжних галузях науки, освіти, медицини, сільського господарства, харчової промисловості тощо.

1.2. Найменування Організації:
повне – Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство клітинної біології».

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов'язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

 

2.1. Діяльність Товариства має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Товариство може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Товариство має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Товариство у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

 

3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Основною метою діяльності Товариства є об'єднання зусиль членів Товариства для сприяння вирішенню фундаментальних та прикладних проблем клітинної, клітинної молекулярної біології та споріднених наук, захист їх фахових інтересів, підтримка демократичних принципів науковій та педагогічній діяльності, сприяння координації науково-дослідної роботи та обмін досвідом між вченими.

3.2. Для досягнення цієї мети Товариство ставить перед собою такі завдання:

 • пропагувати наукові і практичні досягнення клітинної, клітинної молекулярної біології та суміжних з нею наук;
 • координувати наукові дослідження з клітинної і клітинної молекулярної біології серед членів Товариства;
 • сприяти піднесенню престижу клітинної і клітинної молекулярної біології в Україні і поза її межами;
 • проводити заходи з клітинної і клітинної молекулярної біології (конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми, школи-семінари тощо) на національному та міжнародному рівнях;
 • співпрацювати з міжнародними науковими товариствами (як, наприклад, IFCB (Міжнародною Федерацією Товариств Клітинної Біології), та IUBMB (Міжнародним союзом біохімії та молекулярної біології), закордонними науковими установами, фондами, біотехнологічними фірмами, тощо;
 • заснувати та приймати участь у виданні періодичного науково-теоретичного журналу клітинної та клітинної молекулярної біології;
 • сприяти підготовці кадрів клітинних та клітинних молекулярних біологів різних рівнів кваліфікації;
 • реалізувати демократичні принципи в науковій та педагогічній діяльності.

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

 

4.1. Членство в Товаристві є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Товариства та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Товариство. Належність чи неналежність до Товариства не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Товариства здійснюється на підставі письмової заяви на ім'я Перезидента за рішенням Центральної Ради, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Центральна Рада Товариства має право делегувати право прийняття в члени Товариства відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Товариства є рівними у реалізації своїх прав та обов'язків.

4.5.1. До прав члена Товариства належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Товариства, брати участь у всіх заходах, що проводяться Товариством;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Товариства;

4.5.1.3. звертатися до органів Товариства з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Центральної Ради та вимагати розгляду скарг та заяв на З'їзді.

4.5.1.5. оскаржувати рішення з'їзду до суду;

4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Товариства;

4.5.1.7. звертатися до органів Товариства за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Товаристві до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.9. вільно виходити з Товариства за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Товариства зобов'язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Товариства;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Товариства;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Центральною Радою;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Товариства;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Товариством.

4.6. Членство в Товаристві припиняється у випадках:

4.6.1. виходу з Товариства за власним бажанням;

4.6.2. виключення з Товариства, за рішенням Центральної Ради, у зв'язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Товариства, або якщо член втратив зв'язок з Товариством без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. смерті члена Товариства.

4.7. Вихід з Товариства здійснюється за письмовою заявою члена Товариства на ім'я Президента. Членство в Товаристві припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.7. Підстави для виключення з членів Товариства:

 • неодноразові порушення вимог Статуту;
 • неучасть в діяльності Товариства особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;
 • несплати членських внесків протягом останнього року.

4.8. Питання про виключення вирішується Центральною Радою більшістю голосів її членів.

4.9. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

 

5.1. Управління Товариством здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Товариства є: З'їзд, Центральна Рада, Президія, Ревізійна комісія Товариства.

Засідання керівних органів Товариства (З'їзду, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Товариства та повідомляє про прийняте рішення членів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (З'їзду, Ради).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов'язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв'язку, у протоколі обов'язково фіксується за допомогою якої комп'ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. З'їзд є вищим керівним органом, який має право приймати рішення по всіх питаннях діяльності Товариства, якщо в його роботі беруть участь більшість делегатів Товариства.

5.3.1. У З'їзді беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Товариства має один голос. З'їзд вважаються повноважним, якщо на ньому присутня більшість членів Товариства.

5.3.2. З'їзд скликається по мірі необхідності Центральною Радою, але не рідше одного разу в 4 роки. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Товариства не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою, Президентом Товариства, а також членами Товариства.

5.3.3. Позачерговий З'їзд скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Товариства, Радою, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Ради Товариства із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Товариства не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення з'їзду.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Товариства мають право ініціювати перед Радою скликання позачергового З'їзду. Якщо вимога членів Товариства про скликання З'їзду не виконана, ці члени мають право самі скликати З'їзд.

5.3.5. До компетенції З'їзду Товариства відноситься:

 • затвердження Статуту Товариства та внесення змін і доповнень до нього;
 • визначення і затвердження завдань та основних напрямків діяльності;
 • обрання та відкликання членів Центральної Ради та Ревізійної комісії; визначення терміну, на який обирається Президент;
 • затвердження звітів керівних органів Товариства;
 • затвердження бюджету Товариства;
 • обрання "Почесних членів Товариства";
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства.

5.3.6. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту, про припинення діяльності Товариства приймаються таємним голосуванням і вважаються правомірними, якщо за них проголосувало три четвертих членів Товариства. Також трьома четвертими голосів членів Товариства приймаються рішення щодо відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства.

5.3.7. Головує на З'їзді особа з числа членів, обрана З'їздом Головуючим. Хід проведення З'їзду протоколюється. Протоколи засідань ведуться секретарем, який обирається з'їздом, підписуються Головуючим і секретарем З'їзду.

5.3.8. На З'їзді приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання. Рішення прийняті з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління та членів Товариства. Рішення, прийняті на З'їзді, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено З'їздом.

5.4. Центральна Рада (надалі Рада) є виконавчим органом, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. До Ради входить Президент, представники відокремлених підрозділів та інші обрані члени Товариства.

Рада обирається З'їздом на 4 роки та проводить свої засідання не менш ніж 2 рази на рік. Кожний член Товариства має право обиратися до Ради не більше ніж на 2 терміни підряд.

Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради за списком. Рішення приймається простою більшістю голосів при відкритому голосуванні.

5.5. Рада Товариства:

 • визначає пріоритетність напрямків діяльності Товариства;
 • складає плани проведення заходів (конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми, школи-семінари, виїзні сесії тощо);
 • створює робочі комісії з окремих ланок діяльності Товариства;
 • вносить зміни і доповнення до Статуту з подальшим затвердженням на З'їзді;
 • скликає З'їзд Товариства, визначає норми представництва та порядок та порядок обрання представників відокремлених підрозділів;
 • обирає зі свого складу та відкликає віце-президентів і членів Президії, рішення оформляється протоколом;
 • встановлює форми, розміри і напрямки використання коштів і майна;
 • заслуховує та затверджує звіти, баланси і кошториси витрат;
 • затверджує зразки атрибутики і символіки Товариства;
 • приймає рішення про заснування та ліквідацію відокремлених підрозділів, установ та підприємств Товариства, затверджує їхні статутні документи;
 • визначає розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;
 • приймає інші рішення, крім тих, що відносяться до компетенції З'їзду.

Президія є виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво. До її складу входять: Президент, віце-президенти, вчений секретар, якого призначає Президент та інші члени Президії. Рішення про обрання членів Президії оформляється протоколом.

Президія:

 • виконує рішення З'їзду і Ради Товариства та стежить за їх виконанням;
 • підтримує постійний контакт з відокремленими підрозділами та організаціями і підприємствами Товариства;
 • інформує їх про події стосовно науки і освіти з клітинної і клітинної молекулярної біології та діяльності Товариства;
 • складає кошторис і бюджет Товариства;
 • звітує про свою діяльність перед Радою.

5.6. Звітує про свою роботу та роботу Ради на З'їзді Товариства. Звітування здійснюється на З'їзді Товариства. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Товариства.

5.7. Президент забезпечує оперативне керівництво і обирається З'їздом строком на чотири роки на період між з'їздами з числа її членів.

Президент може бути достроково звільнений з посади рішенням З'їзду, якщо його діяльність не відповідає цілям і завданням Товариства чи наносить йому шкоду.

5.8. Президент Товариства:

 • вирішує питання, пов'язані з укладанням договорів з юридичними та фізичними особами;
 • діє від імені Товариства без доручень, представляє його у стосунках з фізичними та юридичними особами;
 • за ухвалою Центральної Ради видає доручення, відкриває та закриває у банках розрахункові та інші рахунки;
 • видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи;
 • на договірній основі залучає робітників до адміністративної роботи;
 • заохочує та накладає стягнення, розподіляє обов'язки і повноваження між працівниками;
 • здійснює оперативне управління майном і коштами Товариства;
 • висуває від імені Товариства претензії і позови до фізичних і юридичних осіб;
 • звітує про свою діяльність перед З'їздом Товариства.

5.9. Президенту може бути делеговано Центральною Радою здійснення інших функцій пов'язаних з діяльністю Товариства.

5.10. За відсутності Президента або неможливості виконання ним своїх обов'язків, останні виконує Віце-президент або призначена Радою особа.

 

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

 

6.1. Ревізійна комісія здійснює контролюючі функції у Товаристві, персональний склад якого визначає З'їзд.

Ревізійна комісія обирається на 4 роки. До її складу не можуть входити члени керівних органів Товариства.

Рішення Ревізійної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів відкритим голосуванням.

6.2. Ревізійна комісія:

 • стежить за відповідністю діяльності Товариства і його керівних органів, Статуту Товариства;
 • перевіряє стан, проведення фінансових та майнових операцій Товариством та його керівними органами;
 • розглядає конфліктні ситуації між окремими членами Товариства та між Товариством та іншими державними та громадськими організаціями.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Ради - подається до Президента, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом - повторна скарга подається до Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З'їзді, є підставою для скликання позачергового З'їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення З'їзду Товариства скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Товариства (групи членів Товариства).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обов'язки на члена Товариства або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

 

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТОВАРИСТВА

 

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням З'їзду Товариства.

9.2. Відокремлені підрозділи Товариства у своїй діяльності керуються Статутом Товариства.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Товариства призначаються на З'їзді строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Товариства.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Товариство у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Товариства у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням статутного органу повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Товариства для реалізації завдань Товариства.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні Центральної Ради Товариства (без права голосу).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Товариства.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог установчих документів Товариства.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Товариства рішення керівних органів Товариства.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Товариства.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням З'їзду Товариства.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Товариство повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів на З'їзді Товариства.

 

9. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

 

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов'язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов'язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов'язана зберігати не менше п'яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням З'їзду, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Товариство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Раді здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

institut(at)cellbiol.lviv.ua